Ochrona danych osobowych CroVibes by Agnieszka Puszczewicz

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Agnieszka Puszczewicz, adres siedziby firmy: ul. Nowogrodzka 50 lok. 510, 00-695 Warszawa, kontakt mailowy: office[at]crovibes.pl;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z właścicielką firmy działającej pod nazwą Agnieszka Puszczewicz, pod adresem mailowym: office[at]crovibes.pl;
  3. Państwa dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do przesłania Państwu zamówionych materiałów promocyjnych. Po wysłaniu materiałów Państwa dane zostaną usunięte w terminie do 14 dni roboczych.  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. odbiorcą danych osobowych może być Agnieszka Puszczewicz lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
  6. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
  7. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  8. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
  9. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.