Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych

§ 1. Podstawowe informacje
1. Organizator oświadcza, że jest wpisany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie
Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym: 37069, numer wpisu do rejestru: 2589.
2. Organizator oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową spełniającą wymogi ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Gwarancja o numerze 1876093045 ważna jest od 2023-01-15 do 2024-01-14 i została wydana przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
3. Organizator oświadcza, że osobą reprezentującą Organizatora jest Agnieszka Puszczewicz, adres: ul. Nowogrodzka 50 lok. 510, 00-695 Warszawa, e-mail: office@crovibes.pl
4. Organizator oświadcza, że ochronę na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, zapewnia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
5. Podpisanie Umowy – Zgłoszenia oznacza, że Klient, zarówno w imieniu własnym jak i pozostałych Uczestników wskazanych w Zgłoszeniu zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej Umowy, w tym Oferty oraz niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach turystycznych oraz przejmuje tym samym odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Umowy przez tychże Uczestników

§ 2. Zawarcie umowy i zasady dokonywania płatności
1. Strona internetowa oraz inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Klienta z Ofertą przedstawioną mu przez Organizatora lub Agenta i podpisaniu Umowy/Zgłoszenia uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki. W przypadku zawierania umowy za
pośrednictwem Agenta, warunkiem niezbędnym i dodatkowym skutecznego zawarcia Umowy, jest uzyskanie od Organizatora potwierdzenia dokonania rezerwacji przez Agenta.
3. Stronami Umowy są Organizator turystyki i Klient. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny Imprezy turystycznej, której dotyczy Oferta za siebie oraz wszystkie osoby wymienione w Zgłoszeniu.
4. Klient jest zobowiązany a zarazem wyłącznie odpowiedzialny za informowanie pozostałych
Uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Klient musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie umowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby.
5. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych wpisanych w Umowie/Zgłoszeniu oraz o zmianie danych osobowych innych Uczestników imprezy w imieniu i na rzecz których zawarł umowę z Organizatorem.
6. Podpisując Umowę/Zgłoszenie uczestnictwa, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji Imprezy.
7. Z chwilą podpisania Umowy, Klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny Imprezy (o ile w Ofercie lub Umowie nie przewidziano inaczej). Zaliczka może zostać zapłacona gotówką przy podpisywaniu Umowy lub na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy i powinna być zapłacona w ciągu 24 godzin od momentu podpisania Umowy lub w przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem Agenta w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania od Organizatora potwierdzenia dokonania rezerwacji przez Agenta.
8. Zapłata reszty należności musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
9. W przypadku niezapłacenia zaliczki zgodnie z pkt.7 Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku niezapłacenia reszty należności zgodnie z pkt.8 Organizator ma prawo odstąpić od Umowy potrącając odpowiednią kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w §5.
10. Przy zawieraniu Umowy na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, Klient zobowiązany jest do wpłacenia 100% ceny Imprezy gotówką przy podpisywaniu Umowy.
11. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
12. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane przez Klienta konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany w Umowie. Za datę zwrotu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

§ 3. Ceny imprez turystycznych i standaryzacja 
1. Wszystkie ceny są cenami umownymi i podawane są w EUR. Przeliczana na dzień zawarcia umowy według kursu średniego NBP.
2. Klient ma prawo wyłącznie do świadczeń i usług wskazanych w Ofercie. Oferta zawiera pełny wykaz świadczeń i usług zawartych w cenie Imprezy.
3. Organizator w zakresie kategorii hotelowej posługuje się oficjalną kategoryzacją obiektów
noclegowych wg przepisów obowiązujących w krajach docelowych imprez turystycznych (kategoria lokalna), jak również oficjalną kategoryzacją środków transportu.
4. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, itd., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestnikach imprezy.
5. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących w państwie docelowym taryf, cen, opłat i kursów walut.
6. Cena ustalona w Umowie może ulec podwyższeniu, jeżeli doszło do wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Podwyższenie ceny może nastąpić jeżeli Organizator udokumentuje wpływ wyżej wskazanych okoliczności na podwyższenie ceny. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.

§4 Odpowiedzialność, straty i szkody 
1. Każdy Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża, w tym w szczególności przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem i innych.
2. Organizator odpowiada za podanie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych kraju docelowego. W Ofercie znajdują się istotne informacje, dotyczące niezbędnych formalności, związanych z Imprezą turystyczną.
3. W ramach krajów Strefy Schengen można podróżować na podstawie ważnego dowodu osobistego. Podróżujące dzieci muszą posiadać własny ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Przy podróżach do krajów spoza Strefy Schengen, każda osoba podróżująca w tym dziecko winna posiadać ważny paszport.
4. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem Klienta lub Uczestnika;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć, albo
3) siłą wyższą.
5. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w punkcie poprzedzającym, nie zwalnia Organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
6. W przypadku imprez fakultatywnych organizowanych na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Uczestnika na miejscu imprezy z lokalnymi podmiotami, organizator nie ponosi
odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych, ani też żadnej innej.
7. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych do dwukrotności ceny Imprezy turystycznej przypadającej na danego Uczestnika oraz względem każdego Uczestnika. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy szkód na osobie.
8. W przypadku, gdy w czasie trwania danej Imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje
przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa powyżej, jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
9. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy od Organizatora w przypadku:
a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna dla danej Imprezy, podana
w Ofercie pod warunkiem, że Organizator powiadomi o tym Klienta na piśmie, w terminie, o którym mowa poniżej;
b) siły wyższej.
10. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego
odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna
liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Organizator powiadomił
Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w
umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

§5 Zmiana umowy, odstąpienie, koszty rezygnacji 
1. Uczestnik może bez zgody Organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług
turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora turystyki w wyniku zmiany Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
3. Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy, z zastrzeżeniem § 4, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy,
2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń
i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
Oświadczenie Klienta w tym zakresie jest skuteczne wobec wszystkich Uczestników Imprezy
zgłoszonych przez tego Klienta, chyba, że Klient, Uczestnicy oraz Organizator działając razem
postanowią coś innego.
4. W przypadku przyjęcia proponowanych zgodnie z pkt 3 zmian Umowy, Klient nie ma prawa do
dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu dokonania wskazanych zmian.
5. Jeżeli Klient, zgodnie z pkt. 3 poprzedzającym odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się
na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
6. W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu Klient może odstąpić od Umowy. W interesie Klienta i dla uniknięcia nieporozumień rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej dla celów
dowodowych na formularzu Rezygnacji z udziału w Imprezie turystycznej.
7. W sytuacji gdy Klient odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub nie rozpoczął podróży z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów przez Organizatora. Podstawą określenia kosztów rezygnacji są faktycznie poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty przygotowań i nakładów, poczynionych przez niego w celu wywiązania się z umowy zawartej z Klientem. W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na niemożność udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy turystycznej, Organizator wskazuje koszty tymczasowych potrąceń za osobę kształtują się następująco:
• Od 30 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% ceny imprezy;
• Od 20 do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% ceny imprezy;
• Od 13 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 80% ceny imprezy;
• Od 7 do 0 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, jak również w przypadku nieobecności w miejscu
i czasie rozpoczęcia imprezy – 100% ceny imprezy.
Po zakończeniu planowanej Imprezy turystycznej Organizator zweryfikuje powyższe potrącenia,
mając na uwadze faktycznie poniesione i udokumentowane koszty przygotowań i nakładów
poczynionych w celu wywiązania się z umów, a ewentualną różnicę zwróci Klientowi, w terminie 30 dni od zakończenia Imprezy, we wskazany przez Niego sposób.
8. W przypadku konieczności zmian w strukturze zakwaterowania na skutek rezygnacji któregokolwiek z Uczestników przewidzianych pierwotną Umową (a w konsekwencji zmiany liczby osób w pokoju), Uczestnik, który rezygnuje zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających ze zmiany struktury zakwaterowania.

§ 6. Obowiązki i odpowiedzialność 
1. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług turystycznych z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospektów hotelowych
drukowanych lub zamieszczanych na stronach internetowych hotelu oraz informacji miejscowych
przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zostały one włączone do umowy.
3. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania świadczeń realizowanych przez osoby trzecie, które w opisie imprezy turystycznej, zawartym w katalogu lub w dokumentach podróży (np. wycieczki fakultatywne) zostały jako takie oznaczone.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas imprezy turystycznej,
których organizatorem nie jest Organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych wiz przez odpowiednie placówki dyplomatyczne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu oraz odmowę wjazdu do danego kraju
wynikające z działań uprawnionych organów lub służb.
6. W przypadku imprez fakultatywnych organizowanych na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami, organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych.
7. Klient oraz Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi, obowiązującymi w kraju docelowym udostępnionych przez Organizatora. Znajdują się tam istotne informacje, dotyczące niezbędnych formalności, związanych z imprezą turystyczną. Obywatele innych narodowości niż polska zobowiązani są zasięgnąć informacji o przepisach wjazdowych w odpowiednich placówkach dyplomatycznych oraz ich bezwzględnie przestrzegać.
8. Klient przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy turystycznej. Wszelkimi szkodliwymi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów, z wyjątkiem takich, które zostały zawinione przez fałszywe bądź brakujące informacje ze strony Organizatora, obciążany jest Klient. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty) prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu podróży za granicę.
9. W przypadku imprez samolotowych uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zasięganie informacji dotyczących godzin odlotu/przylotu w siedzibie Organizatora co najmniej 24 godziny przed planowanym wylotem.
10. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam, jego dokumenty i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu. Zwraca się uwagę, że kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby przewlekłe przed podróżą winny zasięgnąć konsultacji medycznej.
11. Kapitan lotu/kierowca autobusu/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, nietrzeźwe,
niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W tym przypadku biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy turystycznej, nie pokrywa również kosztów, które w związku z zaistniała sytuacją poniósł oddalony Klient.
12. Jeśli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient zgubi dokumenty lub zostaną mu one ukradzione zobowiązany jest postarać się o nowe na własny koszt.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony bagaż. Reklamacje z tego tytułu należy składać bezpośrednio do przewoźnika/hotelu. Przewoźnicy sami regulują wielkość i ciężar bagażu, jaki przewożą bezpłatnie.

§ 7. Reklamacje
Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia Imprezy turystycznej należy
zgłosić przesyłką poleconą na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia
imprezy turystycznej, Organizatorowi imprezy turystycznej na adres:
Agnieszka Puszczewicz, ul. Nowogrodzka 50 lok. 510, 00-695 Warszawa
1. Reklamacje przesłane droga e-mailową oraz za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane.
Organizator odrzuci reklamacje wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia imprezy
turystycznej. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania
umowy oraz określić swoje żądania. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez Organizatora
w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Podmiotem zajmującym się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich pomiędzy
konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze
województwa mazowieckiego w kategorii sporów konsumenckich – usługi turystyczne jest
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie.

§ 8. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udzaiłu w imprezie turystycznej
Organizator oferuje możliwość wykupienia dodatkowego, dodatkowo płatnego, ubezpieczenia
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

§ 9. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest firma Agnieszka Puszczewicz (Organizator) z siedzibą: ul. Nowogrodzka 50 lok. 510, 00-695 Warszawa, nr wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – 37069, NIP: 937224941 27, adres e-mail: office@crovibes.pl
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z firmą Agnieszka Puszczewicz umowy. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym firmą na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahentom zagranicznym, podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu oraz organom państwowym, w tym organom podatkowym, w celu realizacji zawartej z firmą umowy.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Klienci mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Klientom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, wskazanego poniżej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający w szczególności na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenia roszczeń.
5. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres email oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Klientów, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, oraz przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą także w okresie prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Klientów sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.

§ 10. Postanowienia ogólne
1. Organizator turystyki informuje Klienta, iż data wylotu/wyjazdu jest dniem rozpoczęcia, a data
powrotu dniem zakończenia imprezy.
2. Niniejsze OWU obowiązują wszystkich Uczestników Imprez organizowanych przez Organizatora od dnia 15 stycznia 2023.
3. Wszelkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny w Bielsku-Białej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy Kodeks cywilny.